• Język: Polski Polski
 • Waluta: PLN
 • zmień

Język:

Waluta:

61 855 13 92 sklep@multistore.pl Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

Rozpatrywanie reklamacji

Składanie reklamacji

Aby złożyć reklamację, Klient może skorzystać z formularza reklamacji (dostępnego tutaj), jednak nie jest to obowiązkowe Reklamacje można kierować do sklepu MULTISTORE pisemnie lub mailowo na następujący adres:

MULTISTORE
ul. Logistyczna 31 62-080
Sady Polska/Poland
e-mail: serwis@multistore.pl , tel: 61 855 13 92

Na ten sam adres należy przesłać reklamowany produkt


Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową

W razie braku zgodności towaru z umową Klientowi (będącemu konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) przysługują wobec sklepu MULTISTORE uprawnienia zgodne z przepisami prawa, określone poniżej. Sklep MULTISTORE jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu braku zgodności towaru z umową, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towarów odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę


Zgodność towaru z umową

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i która zaakceptowała.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że sklep MULTISTORE wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klient a o zawarciu umowy;
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które MULTISTORE udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Żądania z tytułu niezgodności towaru z umową

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sklep MULTISTORE odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. Sklep MULTISTORE nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep MULTISTORE próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z próby wymiany lub naprawy towaru;
 5. z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów.

Sposoby rozpatrywania reklamacji

W przypadku żądania wymiany towaru na nowy lub naprawy towaru w związku z niezgodnością towaru z umową MULTISTORE dokonuje wymiany towaru lub usuwa wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sklep MULTISTORE może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową


Okres odpowiedzialności

Sklep MULTISTORE ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 24 miesięcy od tej chwili. Sklep MULTISTORE nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.


Termin dochodzenia roszczeń

Roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową przedawniają się z upływem 24 miesięcy, licząc od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.


Termin rozpatrzenia reklamacji

MULTISTORE ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W pozostałych przypadkach sklep jest zobowiązany udzielić kupującemu odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów przyjmuje się, że sprzedawca uznał reklamację za zasadną. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.


Koszty reklamacji / zwrotu

Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres przedstawiony w danych kontaktowych. Jeżeli po weryfikacji produktu reklamacja zostanie uznana środki zostaną zwrócone, jeżeli reklamacja zostanie odrzucona konsument zobowiązany jest do odbioru na własny koszt reklamowanego produktu.

W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie ( najpóźniej do 14 dni) zwraca towar do MULTISTORE na swój koszt. Sklep zwraca Klientowi środki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Zwrot środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


Polityka prywatności (dane osobowe)

Informacje dotyczące przetwarzania przez sklep MULTISTORE danych osobowych w związku z obsługą procesu reklamacji zawarte są w Polityce prywatności.